• U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Nieuws
  • Bekijk de opname van de online Raadsavond van de gemeente Duiven van 22 juni 2021
Bekijk de opname van de online Raadsavond van de gemeente Duiven van 22 juni 2021

Bekijk de opname van de online Raadsavond van de gemeente Duiven van 22 juni 2021.

Agenda Raadsavond Dinsdag 22 juni 2021 om 19.30 uur Digitaal

De bijbehorende stukken zijn te lezen via: Stukken Raadsavond 22 juni 2021

A. Raadsvergadering  - voorzitter burgemeester Huub Hieltjes 

A.01 Opening.

A.02 Opheffen benoeming fractieassistent.

A.03 Afscheid raadslid.

A.04 Toelating raadslid.

A.05 Mededelingen.

A.06 Over en Weer
   A.06a Bespreking toezeggingen.
   A.06b Vragen raadsleden en fractieassistenten
   A.06c Bespreking Lijst ingekomen stukken.

A.07 Vaststelling van de agenda.

A.08 Vaststelling lijst ingekomen stukken.

B. Hamerstukken

B.09 Benoeming lid klankbordgroep gemeenschappelijke rekenkamer Duiven, Doesburg, Westervoort.

B.10 Grondexploitatie Werkterp de Ploen.
De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie voor De Ploen Zuid af te sluiten en een aparte grondexploitatie voor de Werkterp De Ploen te openen, omdat dit financieel voordelig is.

B.11 Vaststellen Archiefverordening gemeente Duiven 2021.
In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om een nieuwe archiefverordening vast te stellen zodat deze voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

B.12 Kredietvoorstel verbetering luchtkwaliteit en verduurzaming schoolgebouwen.
Aan de gemeenteraad wordt geld gevraagd voor investeringen in frisse lucht en verduurzaming van de Kameleon, de Groene-Ring-Zuid, ’t Veer, Joannesschool en Bernadetteschool.

B.13 Vaststelling bestemmingsplan Hoflaan ong. Loo (voormalige kleuterschoollocatie).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met een bestemmingsplan en grond-exploitatie zodat er 4 woningen gebouwd kunnen worden in Loo (Hoflaan).

B.14 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.

B.15 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD) Duiven.
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.

B.16 MJPB BVO DRAN 2022-2025 incl. gewijzigde begroting 2021.
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.

B.17 Kaders Rechtmatigheidsverantwoording.
Vanaf de jaarrekening 2021 moet het college zelf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de jaarcijfers (tot nu toe rapporteerde de accountant hier over). De raad wordt gevraagd kaders mee te geven voor deze verantwoording.

B.18 Jaarstukken 2020 gemeente Duiven.
In de jaarrekening en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van de gemeente in 2020. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De gemeenteraad bespreekt het verslag en moet de jaarrekening formeel vaststellen voor 15 juli.

C. Bespreekstukken

C.19 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 1Stroom.
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.
   C.19.1 Voorgenomen Amendement GL-VVD-D66-Zetel - Amendement Jaarrekening 2020 en begroting 2022 1Stroom  

C.20 Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
   C.20.1 Voorgenomen Motie PvdA-SP-DOED-GL-ZN-ZA-PD-D66-VVD - Motie Leerlingenvervoer
   C.20.2 Voorgenomen motie DOED-D66-ZA-PD-GL-CDA - Motie verkeersveiliger Heiliglandsestraat
   C.20.3 Voorgenomen motie CDA-VVD-LA-SP-DOED - Motie behandeling Woonvisie 22-06-2021

C.21 Sluiting.

Geen reacties voor “Bekijk de opname van de online Raadsavond van de gemeente Duiven van 22 juni 2021”

Visserlaan 9
6921 WZ Duiven


mail@duivenonline.nl

DuivenOnline is een platform om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is ontwikkeld door Happy Hippo Websites (onderdeel van Walraven WebWerk).

Deze website is nog in ontwikkeling. Gaat er iets niet goed of ziet u wat raars meld het ons, dan kunnen we er naar kijken.

Gebruikersmenu

Top